Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$8.73 Nov 13, 2018 @ 4:04 PM
$8.58 Oct 30, 2018 @ 12:36 PM
$8.91 Oct 23, 2018 @ 3:13 PM
$8.23 Sep 26, 2018 @ 3:33 PM
$8.33 Sep 19, 2018 @ 3:06 PM
$8.33 Sep 12, 2018 @ 4:12 PM
$8.34 Aug 30, 2018 @ 3:36 PM
$8.81 Aug 28, 2018 @ 3:55 PM
$8.53 Aug 21, 2018 @ 4:05 PM
$8.77 Aug 10, 2018 @ 9:32 AM