Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$10.13 May 21, 2018 @ 9:46 AM
$10.02 May 16, 2018 @ 2:25 PM
$10.37 May 9, 2018 @ 3:50 PM
$10.22 Apr 30, 2018 @ 12:09 PM
$10.42 Apr 25, 2018 @ 11:24 AM
$10.47 Apr 18, 2018 @ 3:20 PM
$10.25 Apr 3, 2018 @ 12:24 PM
$10.22 Mar 28, 2018 @ 3:39 PM
$10.33 Mar 20, 2018 @ 2:26 PM
$10.66 Mar 12, 2018 @ 12:08 PM